افزوده شدن محصولات موتوژن به فروشگاه اینترنتی

انواع الکتروموتورهای موتوژن (ساخت تبریز) به سیستم فروشگاه اینترنتی افزوده شد.
انواع الکتروموتورهای موتوژن (ساخت تبریز) به سیستم فروشگاه اینترنتی افزوده شد .

این محصولات شامل الکتروموتورهای سه فاز موتوژن (750,1000,1500,300 RPM) و همچنین الکتروموتورهای کولری موتوژن می باشد .

محصولات موتوژن از طریق این لینک  بر روی فروشگاه اینترنتی پمپیران اصفهان قابل مشاهده می باشد.


نظرات فعال نیست