افزوده شدن محصولات جمکو به فروشگاه اینترنتی

انواع الکتروموتورهای جمکو (ساخت شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جوین) به فروشگاه اینترنتی افزوده شد.
انواع الکتروموتورهای جمکو (ساخت شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جوین) به سیستم فروشگاه اینترنتی افزوده شد.

این محصولات شامل الکتروموتورهای سه فاز سنگین جمکو (1000,1500,3000 RPM) می باشد .

محصولات جمکو در  این لینکبر روی فروشگاه اینترنتی پمپیران اصفهان قابل مشاهده می باشد.
نظرات فعال نیست